add01


ขายส่ง ชุดแต่งรถยนต์ สเกิร์ตรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

ประเด็นข่าวร้อน News Update!

รวมข้อมูล เทคนิค สูตรคำนวณ และวิธีตีปังย่า เล่นเกมส์ปังย่า Pangya

รวมเทคนิค สูตรคำนวณ hwi ค่า C วิธีตีสปินหลัง ดังค์ Dunk สปินบีม โฮลอินวัน ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284 ไม้ 286 ไม้ 288 ไม้ 290

สูตรคำนวณ วิธีคำนวณ HWI / วิธีคำนวณค่าซี C ปังย่า Pangya

HWI ปังย่า HWI Pangya (Horizontal Wind Influence)
เมื่อเจอค่า h ในที่นี้ให้ใช้สูตร
sin องศา x ลม x ค่า h
แล้วให้ลายแบบ pb

หรือถ้าจะใช้ค่าซี ปังย่า ค่า C Pangya ให้ใช้สูตร
sin องศา x ลม x ค่าซี C
แล้วให้ลายแบบเป็นช่อง

วิธีนับช่องหรือให้ลายแบบ pb และแบบเป็นช่อง
ดูวิธีนับช่องหรือให้ลายได้ที่นี่

องศาปังย่า Pangya
วิธีดูองศาปังย่า

วิธีหา sin องศา โดยใช้เครื่องคิดเลขในคอมฯ
ดูวิธีใช้เครื่องคิดเลขในคอมฯ ได้ที่นี่

เทคนิค สูตร และวิธีตี สนามซิลเวีย แคนนอน ปังย่า Silvia Cannon Pangya
ไม้ : 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิค สูตร และวิธีตี สนามไอซ์สปา ปังย่า Ice Spa Pangya
ไม้ : 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามลอสซีเวย์ ปังย่า Lost Seaway Pangya
วิธีตีลอสซีเวย์ ไม้เขียว
ไม้ : 250 | 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามบลูลากูน ปังย่า Blue Lagoon Pangya
ไม้ : 250 | 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามพิงค์วิน ปังย่า Pink Wind Pangya
ไม้ : 250 | 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามดีฟ อินเฟอร์โน่ ปังย่า Deep Inferno Pangya
วิธีตีดีฟ อินเฟอร์โน่ ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี ดีฟ อินเฟอร์โน เทคนิค Deep Inferno
ไม้ : 250 | 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามบลูมูน ปังย่า Blue Moon Pangya
วิธีตีดีฟ อินเฟอร์โน่ ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี บลูมูน เทคนิค Blue Moon
ไม้ : 250 | 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามไอซ์ แคนนอน ปังย่า Ice Cannon Pangya
วิธีตีไอซ์ แคนนอน ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี ไอซ์ แคนนอน เทคนิค Ice Cannon
ไม้ : 250 | 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามบลู วอร์เตอร์ ปังย่า Blue Water Pangya
วิธีตีบลู วอร์เตอร์ ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี บลู วอร์เตอร์ เทคนิค Blue Water
ไม้ : 250 | 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามอีสเทิร์น วัลเล่ย์ ปังย่า Eastern Valley
วิธีตีอีสเทิร์น วัลเลย์ ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี อีสเทิร์น วัลเลย์ เทคนิค Eastern Valley
ไม้ : 250 | 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามไชนิ่ง แซนด์ ปังย่า Shining Sand
วิธีตีไชนิ่ง แซนด์ ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี ไชนิ่ง แซนด์ เทคนิค Shining Sand
ไม้ : 250 | 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามไชนิ่ง แซนด์ ปังย่า Shining Sand
วิธีตีไชนิ่ง แซนด์ ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี ไชนิ่ง แซนด์ เทคนิค Shining Sand
ไม้ : 250 | 254 | 256 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 280 | 284 | 286 | 288 | 290

เทคนิคและวิธีตี สนามไวท์วิซ ปังย่า White Wiz
วิธีตีไวท์วิซ ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี ไวท์วิซ เทคนิค White Wiz ไม้ 250
> เทคนิคและวิธีตี ไวท์วิซ เทคนิค White Wiz ไม้ 254
> เทคนิคและวิธีตี ไวท์วิซ เทคนิค White Wiz ไม้ 256
> เทคนิคและวิธีตี ไวท์วิซ เทคนิค White Wiz ไม้ 258
> เทคนิคและวิธีตี ไวท์วิซ เทคนิค White Wiz ไม้ 260
> เทคนิคและวิธีตี ไวท์วิซ เทคนิค White Wiz ไม้ 264
> เทคนิคและวิธีตี ไวท์วิซ เทคนิค White Wiz ไม้ 270
> เทคนิคและวิธีตี ไวท์วิซ เทคนิค White Wiz ไม้ 274
> เทคนิคและวิธีตี ไวท์วิซ เทคนิค White Wiz ไม้ 280
> เทคนิคและวิธีตี ไวท์วิซ เทคนิค White Wiz ไม้ 284

เทคนิคและวิธีตี สนามซีเปีย วินด์ ปังย่า Sepia Wind
วิธีตีซีเปีย วินด์ ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี ซีเปีย วินด์ เทคนิค Sepia Wind ไม้ 250
> เทคนิคและวิธีตี ซีเปีย วินด์ เทคนิค Sepia Wind ไม้ 254
> เทคนิคและวิธีตี ซีเปีย วินด์ เทคนิค Sepia Wind ไม้ 256
> เทคนิคและวิธีตี ซีเปีย วินด์ เทคนิค Sepia Wind ไม้ 258
> เทคนิคและวิธีตี ซีเปีย วินด์ เทคนิค Sepia Wind ไม้ 260
> เทคนิคและวิธีตี ซีเปีย วินด์ เทคนิค Sepia Wind ไม้ 264
> เทคนิคและวิธีตี ซีเปีย วินด์ เทคนิค Sepia Wind ไม้ 270
> เทคนิคและวิธีตี ซีเปีย วินด์ เทคนิค Sepia Wind ไม้ 274
> เทคนิคและวิธีตี ซีเปีย วินด์ เทคนิค Sepia Wind ไม้ 280
> เทคนิคและวิธีตี ซีเปีย วินด์ เทคนิค Sepia Wind ไม้ 284

เทคนิคและวิธีตี สนามเวสวิซ ปังย่า West Wiz
วิธีตีเวสวิซ ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี เวสวิซ เทคนิค West Wiz ไม้ 250
> เทคนิคและวิธีตี เวสวิซ เทคนิค West Wiz ไม้ 254
> เทคนิคและวิธีตี เวสวิซ เทคนิค West Wiz ไม้ 256
> เทคนิคและวิธีตี เวสวิซ เทคนิค West Wiz ไม้ 258
> เทคนิคและวิธีตี เวสวิซ เทคนิค West Wiz ไม้ 260
> เทคนิคและวิธีตี เวสวิซ เทคนิค West Wiz ไม้ 264
> เทคนิคและวิธีตี เวสวิซ เทคนิค West Wiz ไม้ 270
> เทคนิคและวิธีตี เวสวิซ เทคนิค West Wiz ไม้ 274
> เทคนิคและวิธีตี เวสวิซ เทคนิค West Wiz ไม้ 280
> เทคนิคและวิธีตี เวสวิซ เทคนิค West Wiz ไม้ 284

เทคนิคและวิธีตี สนามวิซวิซ ปังย่า Wizwiz
วิธีตีวิซวิซ ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี วิซวิซ เทคนิค Wizwiz ไม้ 250
> เทคนิคและวิธีตี วิซวิซ เทคนิค Wizwiz ไม้ 254
> เทคนิคและวิธีตี วิซวิซ เทคนิค Wizwiz ไม้ 256
> เทคนิคและวิธีตี วิซวิซ เทคนิค Wizwiz ไม้ 258
> เทคนิคและวิธีตี วิซวิซ เทคนิค Wizwiz ไม้ 260
> เทคนิคและวิธีตี วิซวิซ เทคนิค Wizwiz ไม้ 264
> เทคนิคและวิธีตี วิซวิซ เทคนิค Wizwiz ไม้ 270
> เทคนิคและวิธีตี วิซวิซ เทคนิค Wizwiz ไม้ 274
> เทคนิคและวิธีตี วิซวิซ เทคนิค Wizwiz ไม้ 280
> เทคนิคและวิธีตี วิซวิซ เทคนิค Wizwiz ไม้ 284

เทคนิคและวิธีตี สนามวินด์ฮิล ปังย่า Wind Hill
วิธีตีวินด์ฮิล ไม้ 250 ไม้ 254 ไม้ 256 ไม้ 258 ไม้ 260 ไม้ 264 ไม้ 270 ไม้ 274 ไม้ 280 ไม้ 284
> เทคนิคและวิธีตี วินฮิล เทคนิค Wind Hill ไม้ 250
> เทคนิคและวิธีตี วินฮิล เทคนิค Wind Hill ไม้ 254
> เทคนิคและวิธีตี วินฮิล เทคนิค Wind Hill ไม้ 256
> เทคนิคและวิธีตี วินฮิล เทคนิค Wind Hill ไม้ 258
> เทคนิคและวิธีตี วินฮิล เทคนิค Wind Hill ไม้ 260
> เทคนิคและวิธีตี วินฮิล เทคนิค Wind Hill ไม้ 264
> เทคนิคและวิธีตี วินฮิล เทคนิค Wind Hill ไม้ 270
> เทคนิคและวิธีตี วินฮิล เทคนิค Wind Hill ไม้ 274
> เทคนิคและวิธีตี วินฮิล เทคนิค Wind Hill ไม้ 280
> เทคนิคและวิธีตี วินฮิล เทคนิค Wind Hill ไม้ 284

*เพิ่มเติม 1 วิธี เทคนิค หลุม 1 ไอซ์สปา Ice Spa
*เพิ่มเติม 2 วิธี เทคนิค หลุม 13 ไอซ์สปา Ice Spa
___________________________________________________________